Regulamin

Regulamin Forum Badawczego IMAS

1. DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy zbiór postanowień określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora, przy wykorzystaniu Forum, będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ORGANIZATOR – IMAS International Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna – VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000198616 oraz numerem NIP 8950022167.

FORUM – serwis internetowy dostępny pod adresem https://forum.imas.pl.

BADANIE – badanie rynku i opinii publicznej prowadzone przez Organizatora przy wykorzystaniu Portalu i jego funkcjonalności. Celem badania jest zebranie opinii Respondentów na poddany w Badaniu temat.

CZŁONEK FORUM – polski internauta, który wypełnił w całości Formularz Rejestracyjny, zaakceptował Regulamin, Politykę Prywatności oraz udzielił Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

RESPONDENT – Członek Forum, który uczestnicyz w badaniach prowadzonych przez Organizatora.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – krótki formularz wypełniany podczas procesu rejestracji, umożliwiający zebranie danych o danym użytkowniku Internetu.

TREŚCI - wszelkie stworzone przez Respondenta i zamieszczone w Portalu materiały, w szczególności wpisy tekstowe, zdjęcia, rysunki, pliki audio i wideo.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator świadczy nieodpłatnie, na rzecz Członków Forum następujące usługi:

- udostępnianie Portalu wraz z jego funkcjonalnościami,

- umożliwienie uczestnictwa w Forum.

2. Organizator świadczy usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności odpowiednio do postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dokładając najwyższej staranności przy ochronie prywatności Respondentów.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://forum.imas.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, wynikających w szczególności ze zmian powszechnie obowiązującego prawa lub ze względów technicznych. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Członków Forum poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Portalu oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie względem Członka Forum w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail na jego adres e-mail..

4. Uczestnictwo w Forum oraz korzystanie z Portalu są dobrowolne. Członek Forum może w każdej chwili zrezygnować z świadczonych na jego rzecz usług, w tym z uczestnictwa w Forum przy zachowaniu określonej w § 6 Regulaminu procedury.

5. Członek Forum jest związany postanowieniami Regulaminu.

6. Świadczenie usług przez Organizatora jest bezpłatne.

7. Członek Forum może założyć na Portalu wyłącznie jedno Konto.

8. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Członka Forum następujących minimalnych wymagań technicznych tj.:

- zastosowania najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Opera z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java;

- udzielenia zgody na instalację plików cookies.

3. PRZYSTĄPIENIE DO Forum

1. Członkiem Forum może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, uczestnictwo w Badaniu może odbywać się tylko za zgodą rodziców.

2. Użytkownik Internetu może zostać Członkiem Forum po dokonaniu rejestracji, na którą składają się łącznie:

- wypełnienie Formularza Rejestracyjnego załączonego w wiadomości e-mail, na której otrzymanie użytkownik internetu uprzednio wyraził zgodę podając swój adres e-mail, prawdziwymi danymi;

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących dyskusji na Forum;

- zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności,

- wyrażenie zgody na instalację plików cookies i jej umożliwienie poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej;

- aktywacja Konta poprzez pierwsze zalogowanie się, po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail z linkiem do strony logowania.

4. Proces rejestracji uznany jest za pomyślnie zakończony po pierwszym zalogowaniu się danego użytkownika Internetu.

4. UDZIAŁ W FORUM

Po aktywacji Konta Członek Forum może otrzymywać w drodze wiadomości e-mail Zaproszenia do uczestnictwa w Dyskusjach na forum.

5. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Treści zamieszczane przez Członków Portalu na stronach Portalu nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach Portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady etyki słowa (wulgaryzmy, inwektywy).

3. Niedopuszczalne jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, a w szczególności:

- w sposób, który narusza bądź łamie prawa osób trzecich;

- z użyciem wirusów, plików lub programów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności sprzętu komputerowego lub urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych do obsługi forum lub należących do innych użytkowników;

- w sposób mający na celu angażowanie innych użytkowników w łańcuszki, piramidy finansowe, reklamy nielegalnych produktów czy usług oraz inne działania reklamowe i marketingowe niezgodne z prawem i zasadami panującymi w branży reklamowej;

- w sposób, który wprowadza w błąd lub zachęca do nielegalnych działań, w tym uzyskania finansowych korzyści lub uzyskania informacji osobistych od osób trzecich;

- w sposób oszczerczy, szkalujący, obraźliwy, napastliwy, szkodliwy lub naruszający prywatność innych osób;

- w sposób szerzący nienawiść lub dyskryminację ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, narodowość, pochodzenie etniczne lub krajowe, stan cywilny, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek lub inne uwarunkowania osobiste;

- podszywając się pod inne osoby lub fałszując swoje dane osobowe;

- w sposób zakłócający prawidłowe działanie Portalu lub uniemożliwiający innym Członkom Forum korzystanie z Portalu;

- wykorzystując roboty, skrypty lub pająki w celu dostępu i zarządzania dowolnym Kontem innego Członka Forum lub do monitorowania lub kopiowania treści Portalu;

- w sposób ułatwiający nielegalne rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim;

- w sposób, który ujawnia osobiste informacje/dane dotyczące innej osoby, bez uprzedniego wyrażenia przez nią zgody.

4. Członek Forum zobowiązuje się do:

- niewykorzystywania Portalu w celu śledzenia lub nękania innych Członków Forum lub osób trzecich;

- niezbierania, wykorzystywania lub ujawniania danych, w tym danych osobowych, o innych Członkach Forum w sposób sprzeczny z prawem;

- nieuzyskiwania dostępu do loginów, haseł i innych danych uwierzytelniających innych Członków Forum;

- niepublikowania treści zawierających pornografię lub innych związanych z nagością;

- niepublikowania treści, które zawierają sceny gwałtu, skrajnej przemocy, morderstw, bestialstwa, kazirodztwo i innych podobnych treści.

5. Linki innych witryn zamieszczane na stronach Portalu mają jedynie charakter informacyjny. Organizator nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych witryn oraz nie ponosi za ich zawartość odpowiedzialności. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych witryn przez Członków Forum.

6. Nie wolno na strony Portalu wprowadzać wirusów, trojanów i innych materiałów, które są technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Portalu, serwera, na którym Portal jest przechowywany lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do sieci Organizatora.

7. Organizator ma prawo do usunięcia wszelkich Treści zamieszczonych przez Członków Forum jeżeli, Treści naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do usunięcia Treści szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia.

6. PRAWA AUTORSKIE

1. Zamieszczenie przez Członka Forum na stronach Portalu jakiejkolwiek Treści będącej przedmiotem praw autorskich, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji od momentu zapisania wprowadzonych Treści na serwerze, wraz z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, w tym również w działaniach marketingowych Organizatora i jego klientów oraz obrót egzemplarzami. Członek Forum zezwala również na wykonywanie przez Organizatora utworów zależnych powstałych na podstawie wprowadzonych Treści i upoważnia go do udzielania zezwoleń na wykonywanie utworów zależnych przez osoby trzecie.

2. Organizator ma prawo używać wszelkich Treści zamieszczonych przez Członków Forum w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (w szczególności zamieszczanie w raportach tworzonych przez Organizatora), kopiować je, rozpowszechniać i ujawniać osobom trzecim w dowolnym celu. Członkowi Forum nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie czy rekompensata.

3. Licencja powstała zgodnie z ustępem powyższym jest stosunkiem prawnym niezależnym od udziału w Forum i trwa po jego ustaniu, bez względu na przyczynę tego ustania.

4. Członek Forum zobowiązuje się do niewprowadzania na stronach Portalu Treści, do których nie posiada praw autorskich lub na których rozpowszechnianie nie uzyskał zgody właściwych osób. Członkowie Forum nie są uprawnieni do reprodukowania, powielania, kopiowania lub odsprzedawania jakichkolwiek Treści zamieszczanych przez innych ani jakichkolwiek materiałów czy części Portalu.

5. Wszelkie prawa wyłączne do treści, materiałów, zdjęć i innych udostępnianych na Portalu przez Organizatora, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują Organizatorowi lub odpowiednim podmiotom, trzecim na mocy zawartych z nimi umów. Członek Forum może je wykorzystywać wyłącznie w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie na własny, osobisty użytek. Nie zezwala się na kopiowanie, reprodukowanie, ściąganie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub ponowne korzystanie w innych celach.

7. POUFNOŚĆ

1. Członek Forum zobowiązany jest do traktowania jako poufne wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w badaniach za pośrednictwem społeczności i nieujawniania ich osobom trzecim.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść Ankiet Badawczych objęta jest ochroną przewidzianą przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), a podmiotami uprawnionymi z tego tytułu są wyłącznie Organizator, bądź jego klienci. Uczestnik nie może pobierać, kopiować, przekazywać lub udostępniać komukolwiek ani wykorzystywać Ankiet Badawczych i innych treści lub produktów udostępnionych dzięki uczestnictwu Forum lub w jakikolwiek sposób korzystać z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności nie może przekazywać Zaproszeń osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie ani wykorzystywać do celów własnych, ani podejmować innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.

3. Kwestionariusze, ankiety, testy jak i dokumenty multimedialne oraz produkty przesyłane do Uczestnika przez IMAS International Sp. z o.o. pozostają wyłączną własnością IMAS International Sp. z o.o. W związku z tym, Uczestnik zobowiązuje się nie przetwarzać, nie rozpowszechniać i nie przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie, bezpłatnie lub za opłatą. W szczególności uczestnik zobowiązuje się do nie upowszechniania zdjęć produktów, otrzymanych w ramach uczestnictwa w badaniu.

8. REZYGNACJA LUB USUNIĘCIE Z FORUM

1. Członek Forum może w dowolnym momencie zrezygnować z usług na jego rzecz przez Organizatora świadczonych. Zgłasza swoją rezygnację przesyłając wiadomość e-mail na adres: forum@imas.pl.

2. Dane osobowe Członka Forum są usuwane z bazy danych osobowych niezwłocznie.

3. Za naruszanie postanowień Regulaminu Organizator może podjąć, obok działań określonych obowiązującymi przepisami prawa, następujące działania:

- wydanie Członkowi Forum ostrzeżenia;

- natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie Treści naruszających zasady Regulaminu;

- natychmiastowe, tymczasowe lub stałe zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Członka Forum, w tym uniemożliwienie korzystania z Portalu poprzez zablokowanie lub w ostateczności usunięcie Konta.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Forum Członka:

- co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że udzielane przez niego w ramach Badań odpowiedzi są niezgodne z prawdą, niestaranne lub niedokładne;

- co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez niego w trakcie rejestracji dane osobowe nie są zgodne z rzeczywistością;

- który po zmianie danych osobowych lub demograficznych podanych przy rejestracji nie dokona ich aktualizacji w ciągu czternastu dni od momentu wejścia w życie tych zmian.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wszystkich zanonimizowanych odpowiedzi udzielanych w ramach Badań przez Respondenta, który zrezygnował z uczestnictwa z Forum lub został z niego usunięty.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez Członków Forum w zakresie prawem dozwolonym.

2. Członek Forum oświadcza, że w wypadku zgłoszenia wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń w związku zamieszczeniem przez Członka Forum na Portalu jakichkolwiek treści lub wykorzystaniem tych treści przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zwolni on Organizatora z odpowiedzialności, przejmując realizację roszczeń i prowadzenie sporu, a także zobowiązuje się pokryć koszty poniesione przez Organizatora lub do poniesienia których Organizator będzie zobowiązany, w związku z takimi roszczeniami, w szczególności koszty pomocy prawnej.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące świadczonych przez Organizatora usług mogą być reklamowane przez Członków Forum poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: forum@imas.pl. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, zaleca się dokładne opisanie zaistniałej nieprawidłowości.

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

10. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Członków Forum będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celach prawidłowego świadczenia usług przez Organizatora (udostępnienie Portalu wraz z jego funkcjonalnościami; umożliwienie uczestnictwa w Forum; umożliwienie udziału w Badaniach) oraz w celach obsługi technicznej i prowadzenia statystyk.

2. Administratorem danych osobowych jest IMAS International Sp. z o.o. al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław

3. Każdy Członek Forum ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Forum.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.